Nagylengyel Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A, §-a alapján pályázatot hirdet a Nagylengyeli Óvoda, óvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.


Vezetői megbízás időtartama: 2016. 08.31-től 2021.08.31-ig szól.

Munkavégzés helye: Nagylengyel, Bányász utca 21.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett- legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes program,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a 
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak az eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Scheiber Ildikó polgármester nyújt (06-20-510-2388. telefonszámon).


A pályázat benyújtásának módja:


- postai úton, a pályázatnak az Önkormányzat címére történő megküldésével (8983. Nagylengyel, Bányász u. 60.).Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvoda vezető.


- Személyesen: Scheiber Ildikó 8983. Nagylengyel, Bányász u. 60.
A pályázat elbírálásának módja: a jogszabályok alapján a pályázati eljárásban résztvevő szervezetek véleményeztetését követően, Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétételének helye: Zalai Hírlap, www.nagylengyel.hu, Közszolgálati állásportálon, www.kozigallas.gov.hu illetve a www.korjegyzoseg.gellenhaza.hu honlapon