Becsvölgye és Kustánszeg Óvodafenntartó Társulása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A, §-a alapján pályázatot hirdet a Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda, óvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: 2014. 09.01-től 2019.08.31-ig szól.
Munkavégzés helye: Becsvölgye, Virágos út 4.
A munkakörhöz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
- szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű számítógépes alkalmazások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes program,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a
személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak az eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magai Ágota polgármester nyújt (06-30-520-3046. telefonszámon).
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak az Önkormányzat címére történő megküldésével ( 8985. Becsvölgye,
Kopácsai út 53.).Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvoda vezető.
- Személyesen: Magai Ágota 8985 Becsvölgye, Kopácsai út 53.

A pályázat elbírálásának módja: a jogszabályok alapján a pályázati eljárásban résztvevő szervezetek véleményeztetését követően az intézményvezetői megbízást Becsvölgy és Kustánszeg Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa ülésén hozott minősített többségű határozatukkal hozzák.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követő első Társulási ülés.