Gellénháza Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A, §-a alapján pályázatot hirdet a Gellénházi Óvoda, óvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama: 2014. 09.01-től 2019.06.30-ig szól.
Munkavégzés helye: Gellénháza, Iskola utca 18.


A munkakörhöz tartozó, illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű Internetes alkalmazások ismerete (pl. vagy esetleg egyéb elvárások jelölhetők meg itt!)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes program,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak az eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Imréné, polgármester nyújt (telefonszám: 92-566-002. 06-30-363-5621.
A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak az Önkormányzat címére történő megküldésével ( 8981. Gellénháza, Kossuth u. 2.).Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvoda vezető.
- Személyesen: Farkas Imréné 8981. Gellénháza, Kossuth u. 2.
A pályázat elbírálásának módja: a jogszabályok alapján a pályázati eljárásban résztvevő szervezetek véleményeztetését követően, Gellénháza, Iborfia, Lickóvadamos, Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek véleményét kikérve Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Zalai Hírlap, és a http://korjegyzoseg.gellenhaza.hu honlapon.